Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Haringvliet 90, 3011 TG te Rotterdam.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken: De Besloten Vennootschap Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken B.V..
b. Cliënt: de contractspartij van Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken.
c. Het kantoor: Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken en de als werknemer van Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden.
d. Honorarium: de financiële vergoeding exclusief verschotten en kantoorkosten als sub e. en f. bedoeld die Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken voor uitvoering van de overeenkomst met cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
e. Verschotten: de kosten die Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.
f. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten die per heden 5 % bedraagt.

2. Algemeen

a. Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken is een naar Nederlandse recht opgerichte besloten vennootschap die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen, met als specialisatie het strafrecht in al zijn facetten en daaraan verknochte zaken.
b. Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KvK nummer 24481781. De advocaten van Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Rotterdam.
c. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
d. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3. Overeenkomst van opdracht

a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.
b. Alle opdrachten van Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken worden terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken vrij te bepalen welke advocaat een opdracht uitvoert.
c. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op vervolg- en/of aanvullende opdrachten van de cliënt.
d. Ieder der partijen kan de opdracht, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen. De cliënt is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen tot het moment van de verrichte werkzaamheden.

4. Declaratie

a. Tenzij anders overeengekomen, zal Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken het honorarium voor de door haar verrichtte werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken vast te stellen uurtarieven. Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken houdt zich het recht voor haar uurtarieven jaarlijks te indexeren.
b. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium wordt bij de totstandkoming van de opdracht aan de cliënt medegedeeld.
b. Naast het honorarium is de cliënt kantoorkosten verschuldigd. Dit betreft de kosten van het secretariaat en dergelijke.
c. Indien Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken namens de cliënt optreden in een gerechtelijke procedure zijn hieraan proceskosten verbonden zoals griffierecht, deurwaarderskosten et cetera. die verschotten worden genoemd. De hoogte van deze kosten varieert met de aard van de gerechtelijke procedure, de rol van cliënt in deze procedure als eiser dan wel gedaagde et cetera. Deze kosten vormen geen vergoeding voor onze werkzaamheden doch zijn verschuldigd aan de betrokken rechterlijke instantie. Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken doet de cliënt deze zogenaamde voorschotnota’s direct toekomen. De cliënt dient deze nota’s te allen tijde direct aan Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken te betalen.
d. Verrichtte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
e. Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. In het geval Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken voor de eerste maal voor een cliënt werkt, wordt er uitsluitend op basis van een voorschot gewerkt.

5. Betaling

a. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken gestelde bank- of girorekeningen dan wel betaling in contanten (tot het moment van betaling in de advocatuur en ter zake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt. Betaling door middel van een beroep op verrekening is uitgesloten.
b. Betaling van declaraties van Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
c. Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde interesten en kosten, in de tweede plaats van alle opeisbare facturen in volgorde van datum, zelfs al vermeldt de cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
d. Openstaande declaraties kunnen door Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken worden verrekend met eventuele gelden die Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken voor de cliënt op de derdengeldrekening in depot houdt, voor zover die gelden zonder belemmering aan de cliënt zouden kunnen worden uitbetaald, onverminderd de door de Orde van Advocaten hiervoor gegeven voorschriften.
e. Indien Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen alle op de invordering vallende kosten – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – ten laste van de cliënt.

6. Kosteloze en gesubsidieerde rechtsbijstand

a. Voor zover de cliënt recht heeft op (vrijwel) kosteloze rechtsbijstand op grond van het feit dat hij/zij kan procederen op basis van een ‘ambtshalve toevoeging’, geldt dat Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken zich het recht voorbehoudt om de opdracht in overleg met de cliënt desalniettemin slechts op betalende basis te aanvaarden. Wanneer overeengekomen is geen gebruik te maken van rechtsbijstand op basis van de ambtshalve toevoeging, zijn de financiële voorwaarden zoals deze zijn vermeld in hoofdstuk 5 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
b. Voor zover de cliënt die niet in de situatie verkeert zoals bedoeld in artikel 6 sub a desalniettemin recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand, bijvoorbeeld omdat het inkomen en/of vermogen van de cliënt ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door de Minister van Veiligheid en Justitie in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, geldt artikel 6 sub a onverkort.
c. Wanneer in bovengenoemde situaties door de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage wordt opgelegd aan de cliënt, wordt deze eigen bijdrage – tenzij anders overeengekomen – door Silvis Stafzaken aan hem/haar bij wijze van voorschot in rekening gebracht.

7. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van het jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot een bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
b. Bij het inschakelen van derden door het kantoor zal Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
d. In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is vorenbedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever ter zake van de opdracht aan de vennootschap voldane en/of verschuldigde honorarium.
e. Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of overige indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

8. Geheimhouding

a. Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de cliënt, diens werkzaamheden en persoonlijke belangen, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de voor advocaten geldende geheimhoudingsverplichting.
b. Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken neemt bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding.

9. Bewaartermijn

De bewaartermijn van dossiers is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de opdrachtgever of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst van de termijn kunnen de dossiers door Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken vernietigd worden. Van de minimale bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van zo’n afspraak is Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.

10. Geschillen

a. Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken heeft een interne kantoorklachtenregeling. Officiële klachten kunnen worden ingediend bij Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken t.a.v.  mr. K.C. van de Wijngaart o.v.v. klacht. De kantoorklachtenregeling is van toepassing.
b. Voorts is Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Indien cliënt een klacht heeft over de kwaliteit van dienstverlening van Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken kan hierover een klacht indienen bij de Geschillencommissie. Voor de werkwijze en procedure van de commissie verwijzen wij graag naar de website van de geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl.

c. Alvorens hiertoe over te gaan, dient cliënt Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken eerst schriftelijk op de hoogte te stellen van de klacht. Indien wij niet gezamenlijk tot een oplossing komen, kan cliënt de klacht uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

d. Ook Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken kan een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

e. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.
f. Daarnaast kan cliënt er ook voor kiezen om een geschil aan de rechter voor te leggen. De overeenkomst tussen de cliënt en Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een opdracht zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam, met dien verstande dat Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken bij beslechting van een geschil door de gewone rechter bevoegd blijft het geschil te laten beslechten door de rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de cliënt en Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken kennis te nemen en voor zover het geschil niet valt onder de reikwijdte van het tuchtrecht, zoals bedoeld in de Advocatenwet.

Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken